Instituto Pedagogico Arubano

Het Instituto Pedagogico Arubano (IPA), opgericht in 1990, is een openbaar opleidingsinstituut, op HBO-niveau, voor leraren in het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs.

Het Instituto Pedagogico Arubano is een Hoger Onderwijs instelling voor opleidingsonderwijs en een nationaal expertisecentrum voor onderwijs en ontwikkeling. Het IPA heeft een adviserende taak in het uitdragen van overheidsbeleid. De kerntaken van het IPA zijn:

  • Het opleiden van startbekwame leerkrachten voor het primair onderwijs (kleuter en basisonderwijs) en secundair onderwijs (avo en beroepsonderwijs) op Aruba.
  • Het professionaliseren van zittende leerkrachten vanaf kleuter- t/m beroepsonderwijs.
  • Het doen van onderzoek om bij te dragen aan onderwijsverbetering en onderwijsvernieuwing.
  • Het uitdragen van kennis over onderwijs en ontwikkeling voor de Arubaanse maatschappij en het samenwerken met allerlei individuen en maatschappelijke instanties op het gebied van onderwijs en ontwikkeling van de Arubaanse burger.

Daarbij anticipeert het IPA op ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijsveld door middel van onderzoek en neemt het IPA een voortrekkersrol in haar opleidende en maatschappelijke taak.

Het IPA profileert zich als innovatieve, passievolle, en ondernemende organisatie, die handelt vanuit het perspectief van duurzaamheid. Het IPA voert haar kerntaken uit samen met stakeholders uit het lokale en internationale onderwijsveld en de samenleving. De organisatie kenmerkt zich door een efficiënte bedrijfsvoering, mede door middel van goede communicatie, samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de geledingen en partners van het instituut. Ontwikkelingen in onderwijs en samenleving vragen erom dat de interne en externe organisatie voortdurend punt van aandacht en aanpassing zijn. Het handelen van het IPA kenmerkt zich door een continue oriëntatie op wetenschappelijk onderzoek naar de feitelijke beroepspraktijk en de academische theorievorming hierover. Hierbij wordt samengewerkt met internationale vergelijkbare instellingen.

Opleiders en alumni van het IPA beschikken over de professionele en persoonlijke kwaliteiten die het werken en leven in de 21e eeuw van hen vereisen. Zij kenmerken zich door hun meervoudige inzetbaarheid en aanpassingsvermogen, zij blijven zich scholen en zich verdiepen in nieuwe, innoverende werkvormen en houden hun vakgebied bij. De maatschappelijke betrokkenheid van het IPA en haar alumni blijkt onder andere uit het inzicht in de taalkundige, culturele en sociaal-economische diversiteit van de samenleving en de unieke eigenschappen van elke individuele leerling. Zij hebben oog voor de gevolgen van globalisering op Aruba. Het IPA en haar alumni dragen – onder andere door middel van vrijwillige inzetbaarheid – bij aan sociale participatie, weerbaarheid en een gezonde en veilige leefstijl voor de burgers en de samenleving.

Om dit te bereiken biedt het IPA aan studenten (jongvolwassenen en volwassenen) een opleidingsklimaat waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling vorm krijgen in een holistische benadering van de student als persoon en als lid van de onderwijs- en leefgemeenschap. Ethisch denken en handelen, brengen de student dichter bij zijn of haar authenticiteit, de motivatie voor het beroep en de persoonlijke kwaliteiten om zich te ontwikkelen tot een startbekwame leerkracht.

Het IPA geeft het opleidingsaanbod vorm door middel van competentiegericht opleiden, waarbij de docent de leerinhouden staaft aan nationaal en internationaal gehanteerde kennisbases. Het onderwijsaanbod sluit aan op ontwikkelingen op Aruba en de wereld, waarbij realistische contexten en maatschappelijke of onderwijskundige problemen sturing geven aan inhouden en didactieken.

Contact

Instituto Pedagogico Arubano
Isaac Wagemakerstraat 11
San Nicolas, Aruba

Tel: +297- 524 3100
info@ipaaruba.com
ipaaruba.com/